Δημοτικό Συμβούλιο στο Ηράκλειο Αττικής

|||

|||

        Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 στις 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου

 

        Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

11η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

      Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

-Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018

– Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 39456/15.06.2022 έγγραφο του Υπ.Εσωτ. με αριθμό εγκυκλίου 380 το οποίο αναφέρει την κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του 4830/2021 (Α΄169) και την δημοσίευση του ν.4940/2022 (Α’ 112) άρθρο 48 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ (αρ.πρωτ Δήμου 12390/16.06.2022)

 

Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ στις 22/06/2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 12657/17-06-2022 έγγραφη πρόσκληση (11η ) του Προέδρου η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/09.01.2022 απόφαση Δ.Σ. εκλογής μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου – Δημαιρεσίες καθώς την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8620/21.01.2022 απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης αττικής περί ελέγχου νομιμότητας αυτής, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

       EΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 2019: Το 21/2019 2021: Από το 25ο έως και το 28ο /2021

 

1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 113/07-06-2022 (Α.Δ.Α. 9ΕΦΥΩΡ3-011), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Α’ τριμήνου έτους 2022 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

2.¨Εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης του πρώην φυλακίου Αεροπορίας στη θέση Ζαχαρίτσα στο ποικίλο όρος Αιγάλεω¨ (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

3. ¨Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ¨, λόγω παραίτησης. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

4. «Αντικατάσταση Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη)

5. «Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη)

6. «Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη)

7. «Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τμήματος Ειδικών Συνεργείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. X.Mπατάλια – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

8. Έγκριση διοργάνωσης του Φεστιβάλ «Ηράκλεια 2022». (Εισηγ. κ. H.Παπαδημητρίου – Αντ/χος κ. Μ. Ιγγλέζη)

9. Λήψη απόφασης για το υπ’ αριθμ. 12654/17.06.2022 αίτημα του Δημητρίου Μαγκανάρη, κατοίκου Ηρακλείου. (Εισηγ. κ. Γενικός Γραμματέας)