Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεταμόρφωση

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου – Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 643/21 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς και Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέματα Εισηγητής

1 Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος και του Δήμου Μεταμόρφωσης (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου)

2 Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και έγκριση της χρηματοδότησης της Περιφέρειας
Αττικής για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη προσθήκης καθ’ ύψος δύο
ορόφων πάνω από τα δημοτικά ιατρεία Δήμου Μεταμόρφωσης» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)

3 Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης και έγκριση της συγχρηματοδότησης της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μεταμόρφωσης για την εκπόνηση της μελέτης με
τίτλο: «Μελέτη προσθήκης καθ’ ύψος ενός ορόφου σε όλους τους Βρεφικούς,
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης: οδός Ιερού Λόχου
και Δημητσάνης – Ο.Τ. 122» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)

4 Έγκριση παραχώρησης δικαιώματος χρήσης και διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας
για την εκμίσθωση κενωθείσας θέσης περίπτερου, που βρίσκεται επί της οδού Τατοΐου 55
στην Μεταμόρφωση (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

5 Έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής για την καλή εκτέλεση συμβάσεων Αορίστου
Χρόνου μεταξύ της «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. και του Δήμου Μεταμόρφωσης» (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

6 Αποδοχή παραχώρησης οχήματος από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Μεταμόρφωσης στην Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας)

7 Παραχώρηση διαδρομής στην κολυμβητική δεξαμενή στον Αθλητικό Όμιλο Πεντελικού (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού)

8 Παραχώρηση διαδρομής στην κολυμβητική δεξαμενή στο Δημόσιο ΙΕΚ Μοσχάτου (Διεύθυνση Παιδείας,Πολιτισμού και Αθλητισμού)

9 Οικονομική ενίσχυση άπορων δημοτών Επιτροπή Κοινωνικών (Υποθέσεων και Πρόνοιας)

10 Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

11 Έγκριση εξόδων κηδείας και απαλλαγή των τελών ταφής, εκταφής άπορου συμπολίτη μας (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)

12 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Σχολικών Μονάδων 2020» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)

13 Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ακάθαρτων – Συνδέσεις» (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας)


14 Χρονική παράταση της με αρ. πρωτ. 46077/2022 σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση
«MoveNow Technologies P.C. με το “δ.τ. MoveNow”», για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Μεταμόρφωσης & ειδικότερα για την προθεσμία
υλοποίησης του παραδοτέου Π2 (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

15 Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «Μηχανήματα
Γραμματικός & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κήπου και
εργασία συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων κήπου (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

16 Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «Ελληνική Βιομηχανία
Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ» για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών)

17 Παραχώρηση σχολικών χώρων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης, σε διάφορους φορείς (Δημοτική Επιτροπή Παιδείας)