Δήμος Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας:Ορισμός νέων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου

|||

|||

         Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας κ. Ιωάννης Βούρος ορίζει:

 

1. Τον κ. Αναστάσιο Κωνσταντινίδη του Εμμανουήλ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ συνεργασία-σύνθεση-προοπτική» καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών με αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

– Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρων Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

– Του Τμήματος Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων.

– Του Τμήματος Λογιστηρίου.

– Του Τμήματος Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας.

– Του Τμήματος Προμηθειών.

– Του Τμήματος Ταμείου.

 

       Στον ανωτέρω μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής όλων των ενταλμάτων πληρωμής, η έγκριση των δαπανών και η διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής ανάληψης υποχρέωσης.

 

2. Τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αθανάσιο Λέκκα του Ιωάννη, καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας, Προσχολικής Αγωγής & Αναπτυξιακής Πολιτικής, χωρίς αντιμισθία, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

– Την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής, εξαιρουμένων των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον πολιτισμό.

– Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και των επί μέρους οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, και πιο συγκεκριμένα:

– Των Τμημάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου.

– Του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης όλων των οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης

– Την εποπτεία και ευθύνη του Αυτοτελούς Γραφείου Αναπτυξιακής Πολιτικής.

 

Β. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των αποφάσεων και διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

 

Γ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

 

Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ε. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου, για λόγους που εμπίπτουν στην άσκηση των καθηκόντων του.

 

ΣΤ. Τις αρμοδιότητες των ανωτέρω Αντιδημάρχων όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ασκεί ο Δήμαρχος.

 

3. Ορίζει την Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κ. Σοφία Αλεφραγκή του Γεωργίου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο Εθελοντισμού και της μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 

– Την προώθηση και ανάπτυξη του Εθελοντισμού, της συμμετοχικότητας, της κοινωνικής συνείδησης και ευθύνης, των δικτύων αλληλεγγύης με την ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων, τυπικών και άτυπων ομάδων ενεργών πολιτών και ιδρυμάτων, που δραστηριοποιούνται για την επίτευξη και την υποβοήθηση του έργου του Δήμου στον αντίστοιχο τομέα.

– Την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της ιδέας και της πρακτικής του εθελοντισμού, ως στοιχείου ανιδιοτελούς προσφοράς των πολιτών.

-Την ενθάρρυνση της εθελοντικής συμμετοχής των πολιτών στις δράσεις του Δήμου.

– Τις αρμοδιότητες της ανωτέρω Εντεταλμένης Συμβούλου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Δήμαρχος.