'/> Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Τελευταία ενημέρωση:Σάββατο,13/02/2021

 ......

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 στις 6.00' μ.μ. - Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ......

    Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:


    3 η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


    Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους


    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:


-του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. 55 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) σχετικά με τις κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27404/7280/ 13-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων.

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) αριθμός εγκυκλίου 426, έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ.1813/01-02-2021με (ΑΔΑ: ΩΙΤΘ46ΜΤΛ6-9Φ1) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-30η εγκύκλιος»

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ.2343/08-02-2021με (ΑΔΑ:620346ΜΤΛ6-ΝΙ1) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού-31η εγκύκλιος»


    Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 17/02/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 2913 / 12-02-20 έγγραφη πρόσκληση (3η ) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018

   με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1. «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2021». (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπάτσου - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

3. « Επικαιροποίηση της Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων (Ο.Π.Δ.) Δήμου Ηρακλείου Αττικής (Πίνακες 5Α ) Οικονομικού έτους 2021 μετά την Α΄ Υποχρεωτική Αναμόρφωση» (Εισηγ. κ. Ε. Κλινάκη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

4. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 115/18-11-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», λόγω θανάτου. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου)

5. «Τροποποίηση της υπ.αριθμ. 72/29-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΡ4ΩΡ3-ΡΦΦ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά στην εξουσιοδότηση υπαλλήλων της Ταμειακής Υπηρεσίας από το Δημοτικό Συμβούλιο για να διενεργούν τραπεζικές και ηλεκτρονικές συναλλαγές (internet banking) από τους λογαριασμούς του Δήμου που τηρεί σε χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα». (Εισηγ. κ. Ε. Αγγέλη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

6. «Αποδοχή αναπροσαρμογής επιτοκίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου και του ΝΠΔΔ ¨Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής¨». ( Εισηγ. κ. Ε. Αγγέλη – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

7. «Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001,που αφορά την εταιρεία "ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε″.( Εισηγ. κ. Ε. Τσιβράς – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

8. «Επιβολή διοικητικού προστίμου για παράνομη διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2946/2001, που αφορά την εταιρεία "ΦΟΙΝΙΚΑΣ Α.Ε″.( Εισηγ. κ. Ε. Τσιβράς – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

9. «Παραγραφή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών». (Εισηγ. κ. Π. Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Δ. Δημητρόπουλος)

10. «Εκδίκαση ενστάσεων που αφορούν την υπ’ αριθμ. 195/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής στο Ο.Τ. 9α με ως προς την τροποποίηση των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών, τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 9α από χώρο αθλοπαιδιών και το χαρακτηρισμό του σε χώρο κλειστού γυμναστηρίου και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης του τμήματος αυτού» (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

11. «Προσκύρωση οικοπεδικής λωρίδας 1,20 τ.μ. στην ιδιοκτησία με Κτημ. Αρ. 011143 κείμενη στη συμβολή των οδών Νέστωρος και Φιλ. Εταιρείας στο Ο.Τ. Γ591 της περιοχής Άνω Ψαλίδι του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 01/1992 Πράξη Εφαρμογής της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής.» (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

12. «Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους φερόμενους ιδιοκτήτες Ιουλία Καπουλέα, Παναγιώτη Καρμίρη, Καρολίνα Καρμίρη συζ. Παναγιώτη Κοντογιάννη, Μαρία Βέλλα χήρα Λουκά Πίτλιγγερ και Κυριάκο, Καρολίνας, Ιωσήφ και Κυριάκο Πίτλιγγερ για εδαφική έκταση συνολικού εμβαδού 188,20 τ.μ. σύμφωνα με την 41/96 πράξη αναλογισμού». (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

13. « Διατήρηση κοινόχρηστου χαρακτήρα τμήματος της οδού Βορ. Ηπείρου έμπροσθεν ακινήτου φερόμενης ιδιοκτήτριας Ασημοπούλου Βιργινίας στο Ο.Τ. 384». (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

14. «Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη - Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

15. «Απόδοση από τους ΚΑΠ έτους 2021 ποσού 362.240,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6711.001 και ποσού 129.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 00-6711.002 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών και επισκευαστικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» (Εισηγ. κ. Ε. Πορτοκάλη - Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

16. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους Δ.Ε του Κ. » (Εισηγ. κ. Θ. Καρκούλια - Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

17. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους Π.Ι του Κ». (Εισηγ. κ. Θ. Καρκούλια - Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

18. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους Η.Α του Η». (Εισηγ. κ. Θ. Καρκούλια - Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)

19. «Έγκριση Πρωτοκόλλων Καταστροφής Αντικειμένων χωρίς Αξία». (Εισηγ. κ. Χ.ΜπατάλιαΕντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ε. Βαβουράκης) 2021-02-12 205425.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων