'/> Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη
Τελευταία ενημέρωση:Δευτέρα,23/11/2020

 ......

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 18.00'

  ......

  Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 24η


Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Σύμφωνα με τις διατάξεις:

- του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. 55 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) σχετικά με τις κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 • το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 • το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων - το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27404/7280/ 13-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

   

 • το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων.

   

Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 25/11/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 25012/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση (24η ) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

 1. «Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 (Ανταποδοτικά τέλη)» (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 2. «Καθορισμός του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2021». (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 3. «Καθορισ΅ός συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021» (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 4. «Καθορισμός συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήση υπεδάφους, για το έτος 2021». (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 5. «Καθορισμός συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων , για το έτος 2021 » (Εισηγ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 6. «Καθορισμός συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2021». (Εισηγ.κ. Π.Λάμπρου – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 7. «Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων του Κοιμητηρίου Δήμου Ηρακλείου Αττικής για το έτος 2021.» (Εισηγ. κ. Γ.Μάγγα – Αντ/χος κ. Δ.Δημητρόπουλος)

 8. «Βεβαίωση πολεοδο΅ικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυ΅οτο΅ίας, σε συ΅΅όρφωση προς τις υπ’ αριθ. 3290/2005 και 19052/2009 απόφασεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυ΅οτο΅ούνται για τη δη΅ιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 445) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Πρασ. Λόφου, Διστόμου και Μαινάλου στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος, και την υποβολή αιτή΅ατος για τη χρη΅ατοδότηση του ∆ή΅ου Ηρακλείου Αττικής από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

 9. «Βεβαίωση πολεοδο΅ικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυ΅οτο΅ίας, σε συ΅΅όρφωση προς τις υπ’ αριθ. 5999/2009 και 11623/2017 απόφασεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυ΅οτο΅ούνται για τη δη΅ιουργία κοινοχρήστου χώρου – πρασίνου (Ο.Τ. 454ζ) φερόμενων ιδιοκτησιών, στη συμβολή των οδών Παπανούτσου και ’νθ. Γαζή στην περιοχή ρέμα Πλάτωνος της Π.Ε. 2 Πράσινος Λόφος, και την υποβολή αιτή΅ατος για τη χρη΅ατοδότηση του ∆ή΅ου Ηρακλείου Αττικής από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

 10. «Βεβαίωση πολεοδο΅ικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυ΅οτο΅ίας, σε συ΅΅όρφωση προς τις υπ’ αριθ. 11985/2010 και 7725/2005 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας σε ακίνητα που ρυ΅οτο΅ούνται για τη δη΅ιουργία κοινοχρήστου χώρου – πλατείας και παιδικής χαράς (Ο.Τ. Γ493 και Γ494) φερόμενων ιδιοκτησιών, μεταξύ των οδών Λεωφ. Πλαπούτα και Αυγής στην περιοχή Ηπειρώτικα, και την υποβολή αιτή΅ατος για τη χρηματοδότηση του ∆ή΅ου Ηρακλείου Αττικής από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωση των ακινήτων». (Εισηγ.κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

 11. «Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. 7 περιοχής Κάτω Ψαλίδι – Α΄ Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής και Β΄ Ανάρτηση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων» (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας)

 12. «Έγκριση υποβολής αιτήματος σχετικά με την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης στα Διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. κ. Α.Παπαθανασίου– Αντ/χος κ. Η.Μπάρμπας) 13. «Γνωμοδότηση περί αποδοχής της υπ’ αριθμ. πρωτ.156/20-11-2020 απόφασης 38 του 9ου Δ.Σ. της ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ αναφορικά με την υπογραφή συμφωνίας/διακανονισμού για την εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 2244/2020 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σε βάρος του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» (Εισηγ. Νομική Υπηρεσία)   dhmarxeiohrakleiou44444444.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων