'/> Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη στο Ηράκλειο | Έκφραση

Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη στο Ηράκλειο
Τελευταία ενημέρωση:Κυριακή,18/10/2020

 ......

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.00' ......

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους


Σύμφωνα με τις διατάξεις:

του άρθρου 10 του υπ’ αριθμ. 55 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11.3.2020) σχετικά με τις κατεπείγουσες διατάξεις για την λειτουργία Δήμων & Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 27404/7280/ 13-4-2020 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων.

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) έγγραφο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων.

   

  Καλείσθε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ στις 21/10/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 22311/16-10-2020 έγγραφη πρόσκληση (22η ) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


 

  1.«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 995 – ΧΕΥ Κύμης – στην περιοχή Άνω Ψαλίδι των Δήμων Ηρακλείου και Αμαρουσίου (Αττικής).» (Εισηγ. κ. Ι. Γουλής - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

  2.¨Έγκριση τακτικής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», χρηματικού ποσού 2.300.000,00 € για το οικονομικό έτος 2021. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου)

  3. «Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού του έργου με τίτλο πράξη «ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5056274 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0851». (Εισηγ. κ. Χ. Μπατάλια – Εντεταλμένος Δ.Σ κ. Ε. Βαβουράκης)

  4. Έγκριση διοργάνωσης εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου με τη συμμετοχή μουσικής μπάντας, συνολικού ποσού 2.500,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00-6443.031 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020. (Εισηγ. κ. Ι. Παντελάκης - Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Ιγγλέζη)

  5. «Αντικατάσταση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Α. Πέγκα - Αντ/χος κ. Ε. Κουτσογιαννάκης)

  6. ¨Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 30/11-03-2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής»¨. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου)

  7. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταστροφή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, περιφερειακών αυτών, εκτυπωτικών μηχανήματων, Τηλεομοιοτυπιών (FAX) κλπ και ορισμό ημέρας και ώρας που θα συγκληθεί η Επιτροπή Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας (παρ. 6 του άρθ.199 του Ν. 3463/06) για την διεξαγωγή Πρωτοκόλλου Καταστροφής. (Εισηγ. κ. Α. Μπαξεβανάκη –Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής)

  8. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους » (Εισηγ. κ. Θ. Καρκούλια - Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)   dhmarxeiohrakleiou44444.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων