Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 180.000 + ΦΠΑ θα πληρώσουμε μόνο για τις υπηρεσίες του νομικού συμβούλου για το νέο εργοστάσιο με ΣΔΙΤ στη Φυλή !
Τελευταία ενημέρωση:Τρίτη,15/09/2020

 ......

Σύμφωνα με απόφαση του ΕΣΔΝΑ .......

Σύμφωνα με την  απόφαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑ ανατέθηκε στην Ένωση ∆ικηγορικών Εταιρειών για τη δημοπράτηση έργου Σ∆ΙΤ για τις ανάγκες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Φυλή), έναντι 180.500,00€  ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Η απόφαση της Ε.Ε του ΕΔΣΝΑεδώ

Σύμφωνα με την απόφαση της Ε.Ε αντικείμενο των υπηρεσιών νομικού συμβούλου θα είναι  : «η διαμόρφωση των τευχών δημοπράτησης όλων των φάσεων του έργου, η συνδρομή στην  ολοκλήρωση των όλων των φάσεων των διαγωνισμών (Α’ και Β’ φάση), σε πιθανές ενστάσεις,  προδικαστικές προσφυγές των συμμετεχόντων, στη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου εφόσον  προκριθεί η μέθοδος αυτή, στην παροχή διευκρινίσεων, στην αντιμετώπιση ενστάσεων και  αντιρρήσεων και γενικότερα στην υποστήριξη για όλα τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη  διαγωνιστική διαδικασία, στην παροχή νομικής υποστήριξης σε θέματα αδειοδοτήσεων,  απαλλοτριώσεων και περιβαλλοντικών θεμάτων που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της  διαγωνιστικής διαδικασίας, στην επισκόπηση και αξιολόγηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας και στον  εντοπισμό των σημείων που επηρεάζουν τη σύνταξη των τευχών και την υλοποίηση των έργων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ, στη διαδικασία επιλογής προσωρινού Αναδόχου, στη σύνταξη του σχεδίου της σύμβασης, στη διαδικασία προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο» .

Στην Ηλεία ο νομικός σύμβουλος κοστίζει 20.000€ !

Για τη «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ν. Ηλείας μέσω ΣΔΙΤ» ο δήμος Ήλιδας του νομού Ηλείας ενέκρινε  την πρόσληψη εξειδικευμένου νομικού συμβούλου αντί του ποσού των 20.000€  ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

 Σύμφωνα με την απόφαση «Ο Σύμβουλος θα πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένη εμπειρία στην παροχή νομικών συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης Δημοσίων Φορέων (απευθείας ή ως Υπεργολάβος) σε διαγωνιστικές διαδικασίες για την υλοποίηση έργων με ΣΔΙΤ ή με Σύμβαση Παραχώρησης, εκ των οποίων ένα τουλάχιστον να αφορά σε διαχείριση απορριμμάτων με μόχλευση κοινοτικών πόρων».

 

Η απόφαση του δημάρχου Ήλιδας εδώ 

πηγή: www.antilogos.blogspot.comesdna21.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων