Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης
Τελευταία ενημέρωση:Κυριακή,15/09/2019

...

 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων

 

...Aπό το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση: Παρακαλούμε όπως προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 – Αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 3 και 4 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στις 18-09-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1

Καθορισμός δικαιούχων που θα κάνουν χρήση κινητής τηλεφωνίας και ανώτατου ορίου κλήσεων. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού – Ανάπτυξης & Πληροφορικής

 

2

Επικαιροποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 261/2018 (ΑΔΑ: ΨΙ1ΡΩΚΒ-0ΟΑ) περί «Ορισμού των διαχειριστών για την υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής WinBank» με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Internet Banking με την τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω συστήματος». Δ/νση Οικ/κών υπηρεσιών- Τμήμα Ταμειακής υπηρεσίας

 

3

Ορισμός μέλους Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2019 για την νέα αυτοδιοικητική περίοδο (Σεπτέμβριο 2019 – Δεκέμβριο 2019). Δ/νση Οικ/κών υπηρεσιών- Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

4

Ορισμός μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου ( άρθρο 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/1981 ) για το έτος 2019 και την νέα αυτοδιοικητική περίοδο (Σεπτέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019 Δ/νση Οικ/κών υπηρεσιών- Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

5

Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2019 και την νέα αυτοδιοικητική περίοδο (Σεπτέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019 Δ/νση Οικ/κών υπηρεσιών- -Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

6

Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος για απευθείας εκποίηση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 186 παρ.5 Ν. 3463/2006) για το έτος 2019 και την νέα αυτοδιοικητική περίοδο (Σεπτέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019 Δ/νση Οικ/κών υπηρεσιών- -Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

7

Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 παρ.6 του Ν. 3463/2006 ) για το έτος 2019 και την νέα αυτοδιοικητική περίοδο (Σεπτέμβριος 2019 – Δεκέμβριος 2019 Δ/νση Οικ/κών υπηρεσιών- -Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

 

8

Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου (6ΥΚΧΩΚΒ-ΨΒΦ) Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας- -Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

9

Ορισμός μελών Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και Πρόνοιας (7ΚΨΕΩΚΒ-Β50) Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας- -Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

10

Ορισμός αιρετών εκπροσώπων στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών χαρών. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Π.Ε.Δ.Α.)

 

11

Ορισμός μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Μεταμόρφωσης Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 

12

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Α΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης. Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 

13

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Β΄ θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης. Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

 

14

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

15

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2019 (εξ αναβολής). Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών- -Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

16

Επιχορήγηση Εξωραϊστικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Βλάχου «Η Αναγέννηση». Τμήμα Πολιτισμού

 

17

Έγκριση της συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ, για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Έτους 2019-2020», Ενέργειες – Εξουσιοδοτήσεις. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας- -Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

 

18

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» για τον 1ο Βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Μεταμόρφωσης. Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας- -Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

19

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Δ/νση Διοικητικών υπηρεσιών- -Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

 

20

Παράταση Σύμβασης προμήθειας τροφίμων για της Παιδικούς – Βρεφικούς Σταθμούς και τα Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Μεταμόρφωσης. Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών- -Τμήμα Προμηθειών

 

21

Επιστολή – Αίτηση του Ιωάννη Γ. Παπαγεωργίου σχετικά με τη μίσθωση στέγασης του 4ου Παραρτήματος του Παιδικού – Βρεφικού Σταθμού Δήμου Μεταμόρφωσης. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

22

Έγκριση Ισολογισμού & Απολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης οικον. Έτους 2018 (εξ αναβολής). Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση

 

23

Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Οικονομικού έτους 2019 (εξ αναβολής). Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση

 

24

Εκ νέου συζήτηση θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από το υπ΄ αρ. πρωτ. 62490/17090/29.08.19, έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί ελέγχου νομιμότητας της υπ΄αρ. 138/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 

25

Κατάρτιση προγραμμάτων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου για την περίοδο 2019-2020 Τμήμα Αθλητισμού & Νέας Γενιάς

 

26

Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης του Δημάρχου Ευστράτιου Αντ. Σαραούδα στην ετήσια Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δήμων και Περιφερειών 2019. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

27

Έγκριση συμμετοχής και μετάβασης του Δημάρχου Ευστράτιου Αντ. Σαραούδα στο 1ο Plug & Play Συνέδριο για τη Δημιουργία μιας Βιώσιμης & Έξυπνης πόλης «Restart mAI City». Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

 

28

Αίτημα σήμανσης της εισόδου του χώρου στάθμευσης της οδού Πάρνηθος 26 (εξ αναβολής). Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Απόφαση 32/2019)

 

29

Αίτημα απαγόρευσης της εισόδου των φορτηγών αυτοκινήτων επί της οδού Ζαΐμη (εξ αναβολής).βολής). Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Απόφαση 35/2019)

 

30

Παραχωρητήρια οικογενειακών τάφων (εξ αναβολής). Οικονομική Επιτροπή (Απόφαση73/2019)

 

31

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την ένταξη της Πράξης «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5035553 ΣΤΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών- -Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίαςdimarxiometamorfos.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων