Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση (7η) του Δ.Σ.
Τελευταία ενημέρωση:Σάββατο,13/04/2019

...

Προς τους Δημοτικούς Συμβούλους

...Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στις 17-04-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:15 στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:


1.«Aνταλλαγή απόψεων και συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην οδό Κουντουριώτου». (ΕΙΣΗΓ. Γενικός Γραμματέας)

 

2.«Έγκρισης μετακίνησης για τη συμμετοχή στην τριήμερη Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α. που διοργανώνει το Δίκτυο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και πραγματοποιείται στους Δελφούς στις 20, 21 και 22 Ιουνίου 2019». (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Αντωνοπούλου)

 

3.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας Ελισσάβετ Κωμαϊτη-Κέκου και Πολυξένης Γώτη, στο Ο.Τ. 437β. (ΕΙΣΗΓ. Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

 

4.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδων, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας των εν λόγω ακινήτων, φερόμενης ιδιοκτησίας {Ειρήνης Παυλίδου}, {Νικ. Τσακανίκα, Κυριακής Τσακανίκα}, {Ελένης Νόβα}, {Μαρίας Κούρτη, Ειρήνης Κούρτη}, στο Ο.Τ. 445. (ΕΙΣΗΓ. Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

 

5.Λήψη απόφασης για την απευθείας αγορά οικοπέδου, με τη διαδικασία της απευθείας αγοράς, βάσει της παρ. 1 άρθρο 191 του Ν.3463/2006, λόγω της μοναδικότητας του εν λόγω ακινήτου, φερόμενης ιδιοκτησίας Αντωνίου - Αναργύρου Μακρυωνίτη, Ισιδώρου Μακρυωνίτη, Ελισσάβετ συζ. Κοσμά Μπαλή – Μακρυωνίτη Ο.Τ.Γ 493, Γ 494, Γ495). (ΕΙΣΗΓ. Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

 

6.Απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού χώρου – Δημοτικός Κινηματογράφος, «ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ» σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ. 2 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 196 παρ.2γ του Ν.4555/2018 και ισχύει. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

 

7.Απευθείας εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται εντός του γηπέδου της Λ. Κύμης στην συμβολή των οδών Καλαβρύτων και Φιλικής Εταιρείας 1, στο Ηράκλειο Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. κ. Ε.Χιώτη – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου) (εξ’αναβολής από το 4ο /2019 Δ.Σ)

 

8.Μεταβολές στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο174 του Ν. 3463/2006 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (ΕΙΣΗΓ. κ. Π.Λάμπρου – Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

 

9.Έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΛΙΝΑΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΟΔΩΝ». (ΕΙΣΗΓ. κ. Α.Παπαθανασίου – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).


10.Έγκριση φακέλου δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου» (ΕΙΣΗΓ. κ. M.Kαραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

 

11.«Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή παράτασης της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» (Άξονας Προτεραιότητας 4 για το έτος 2016 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ») (ΕΙΣΗΓ. κ. M.Kαραμπάτσου – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

 

12.«Προσκύρωση οικοπεδικής λωρίδας 10,50 τ.μ. σε ιδιοκτησία κείμενη παρά την οδό Βορ. Ηπείρου στο Ο.Τ. 240ε, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 07/1997 πράξη προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημίωσης της Νομαρχίας Αθηνών, Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικού Τομέα» (ΕΙΣΗΓ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η.Μοσχονάς).

 

13.«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 279/29-11-2016 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον ορισμό νέων υπεύθυνων εκπροσώπων του Δήμου, ως συνεργατών για την υλοποίηση της Πράξης « Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση » με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης». (ΕΙΣΗΓ.κ. Γ.Πιπερίδου - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

 

14.«Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση Τμήματος Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολική μονάδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο 7ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Αττικής». (ΕΙΣΗΓ.κ. Γ.Πιπερίδου - Αντ/χος κ. Δ.Αϊβατζίδου)

 

15.«Αποδοχή αιτήματος δέκα εργαζομένων της Ραδιοφωνίας για ένταξή τους στις διατάξεις του άρθρου 80 του νόμου υπ’αρ. 4604/2019, προκειμένου να γίνει η μετάταξή τους από τον «Επικοινωνία 94fm», εκ νέου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. Πρόεδρος Ραδιοφωνίας κ. Ε.Κουτσογιαννάκης).

 

16.Έγκριση, α) του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) / Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ( ΕΛΚΕ – ΕΜΠ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο: « Αξιοποίηση Καινοτόμων Μεθόδων και τεχνολογιών για τον Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Ενέργειας Κτιριακών Υποδομών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής», β) εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή αυτής γ) τον ορισμό δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών εκπροσώπων του Δήμου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης και δ) την έγκριση πίστωσης ποσού 24.800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 35-6141.001 του προϋπολογισμού του έτους 2019.Σχετ: Υπ. Αριθμ.: 355/19.12.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. (ΕΙΣΗΓ. κ. Φ.Ζυγούλης).

 

17.Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την παράταση της υπάρχουσας σύμβασης μισθώσεως ενός καταστήματος 68 τ.μ. που εκμισθώνει ο Δήμος από την ανώνυμη εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.» καθώς επίσης και λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήξη της μίσθωσης από το Δήμο δύο συνεχόμενων καταστημάτων συνολικού εμβαδού 138 τ.μ. (69 τ.μ. το καθένα) από την ανωτέρω Εταιρεία. (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

 

18.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. ( Μ.Ε )» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

 

19.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. ( Π.Β )» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

20.Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους δημότες. (Μ.Θ)» (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Φωτοπούλου - Αντ/χος κ. Γ.Οικονομίδης)

 

21.«Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών». (Αρ.Πρωτ. 8750/12-4-2019) (ΕΙΣΗΓ.κ. Α.Μαργιώλη)

 

22. Εξέταση της δυνατότητας απευθείας αγοράς «Αποθήκης» επιφάνειας 9 τμ επί της οδού Κουντουριώτου 20Α συνιδιοκτησίας των κ.κ. Ευσταθίου Στρατηγόπουλου και Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου. (ΕΙΣΗΓ.κ. Κ.Σιουλή - Αντ/χος κ. Μ.Ζούρου)

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΥ1554727024_tmp_logo_dimos_irakleiou_neotero_ki_anotero.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων