Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
Τελευταία ενημέρωση:Δευτέρα,18/12/2017

 .......

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων ......

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Ιωνίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση σε αιρετούς και δημότες για την 30η τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων:

Σας καλούμε σε συνεδρίαση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αγ. Γεωργίου 40), την ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 18.00, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

1.     6η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017.

2.     Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 του Ν. 4412/2016.

3.     Συγκρότηση επιτροπών, αναλόγως του αντικειμένου παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών / εργασιών για το έτος 2018 του Ν. 4412/2016.

4.     Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016.

5.     Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018.

6.     Αποζημίωση της Εταιρίας με την επωνυμία «Α. ΚΟΥΤΣΟΥΠΑΣ – ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για εδαφική έκταση ιδιοκτησίας της με κωδικό αριθμό 010420, στα Ο.Τ. Γ564 και Γ567 της περιοχής «Ανθρακωρυχεία» του Δήμου Νέας Ιωνίας, βάσει της με αριθ. 582/2016 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

7.     Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δημοτική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8.     Απευθείας ανάθεση της αναβάθμισης της σύνδεσης του Δήμου με το δίκτυο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» στην εταιρεία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε.» («ΟΤΕ Α.Ε.) και διακριτικό τίτλο “Cosmote” , Λ. Κηφισίας 99, 15124 Μαρούσι.

9.     Έγκριση ανάθεσης σε τρίτον του καθαρισμού κερκίδων του Δημοτικού σταδίου της Νέας Ιωνίας.

10.  Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης Με Ίδια Μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας».

11.  Ορισμός του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νέας Ιωνίας».

Πριν από την συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. Πράξης 209 / 15ης Συνεδρίαση / 27-06-2011), θα προηγηθούν:

- Ανακοινώσεις Προέδρου.

- Ανακοινώσεις, ενημερώσεις, προτάσεις κ. Δημάρχου και έκφραση απόψεων επί αυτών.

 

- Ανακοινώσεις, προτάσεις, ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων και απαντήσεις, άνευ διαλόγου, επί αυτών.dhmarxeionionias211111111111.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων