Επαγγελματικός οδηγός

Κατεβάστε τις εφημερίδες σε μορφή pdf


Παλαιότερες ψηφοφορίες - Aρχείο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ | Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής – Νέες δυνατότητες
Τελευταία ενημέρωση:Τετάρτη,09/08/2017

 .......

Ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου ........

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν πάσης φύσης ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν προς το δημοτικό ταμείο με τις ρυθμίσεις που προβλέπει ο νέος Νόμος (4483/2017, ΦΕΚ 107/31-07-2017 - τεύχος Α΄), δίνει στους πολίτες ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του Νομικού Προσώπου αυτού, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες και δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι ευρώ (20€).

Επισημαίνεται ότι οφειλές προς τον Δήμο, οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί μέχρι σήμερα, προκειμένου να υπαχθούν στο νόμο 4483/2017 και να τύχουν των παραπάνω ευεργετικών διατάξεων, θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 29-09-2017. Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Υπηρεσία να ολοκληρώσει τη διαδικασία βεβαίωσης μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία αλλά και για μεγαλύτερη ασφάλεια του πολίτη, παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να προσέλθει στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου και να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά - έγγραφα το αργότερο έως την 11/09/2017 (για πληροφορίες: στα τηλέφωνα 2132000139-140).

Επί ήδη βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και επί όσων θα έχουν βεβαιωθεί έως την 29-9-2017, η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα υποβάλλεται στο Τμήμα Ταμείου του Δήμου Ηρακλείου Αττικής Στ Καραγεώργη 2, 3ος όροφος, μέχρι και την 30/11/2017 (Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη συνίσταται η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη υποβολή της αίτησης).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο ως προς τις υπαγόμενες στην ανωτέρω ρύθμιση οφειλές, όσο και ως προς την διαδικασία υπαγωγής αλλά και τις πάσης φύσεως παρεπόμενες υποχρεώσεις και λεπτομέρειες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 1 Ν. 4483/2017, στο τηλ. 2132000147.hrakldhm222222222.jpgNewsletters
Πληκτρολογίστε το ον/μο σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) και πατήστε

Αναζήτηση άρθρων